Aktivnosti

Zašto koristiti biomasu

Otpad i ostaci predstavljaju vrijedan izvor energije koji se treba više koristiti. Velike količine biomase u Bosni i Hercegovini (BiH) su neiskorišteni i te količine na godišnjoj osnovi iznose: 

  • Oko 1.3 miliona m3 drvnog otpada i ostataka od sječe ostaje i trune u šumama
  • Oko 1.0 miliona tona ostataka poslije žetve ostaje na poljima
  • Oko 8 miliona tona životinjskog otpada se proizvede na stočnim farmama

Korištenje ovih resursa biomase može dalje stvarati nova radna mjesta budući da se biomasa prikuplja lokalno i koristi se u lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije (električne i toplotne). Biomasa je ekološki prihvatljiv obnovljivi izvor energije, što znači da ne doprinosi emisijama CO2 (CO2 neutralan), i ima veoma niske emisije SO2 u poređenju sa ugljem (‘kisela kiša’). Pored toga, uklanja emisije metana koje nastaju raspadanjem biomase. Metan je staklenički plin koji je 21 put jači od karbon dioksida.

Procijenjeni tehnički potencijal za proizvodnju električne energije iz biomase je približno 1100 GWh (7% od ukupne proizvodnje električne energije u BiH).  Ovo također može generirati dodatne prihode za mala i srednja preduzeća iz poljoprivrednog, drvoprerađivačkog i sektora uzgoja stoke budući da se otpadni proizvod pretvara u vrijednu robu.