Aktivnosti

Šta mi radimo

USAID projekt Investiranje u sektor energije (USAID EIA) proširio je svoje aktivnosti u sektor gasa od 2018. godine. Opšti cilj tehničke pomoći u sektoru gasa je rad na uklanjanju prepreka za investiranje u infrastrukturu sektora prirodnog gasa i davanje preporuka za uspostavljanje pravnog i regulatornog okvira za konkurentno tržište prirodnog gasa. U cilju postizanja ovog cilja, USAID EIA će razmotriti razvoj gasovoda u Evropi i BiH i izvore snabdijevanja gasom u kontekstu sigurnosti snabdijevanja, s posebnim fokusom na to kako bi taj razvoj mogao uticati na razvoj gasne mreže i potrošnju gasa u BiH. Pored toga, rad će identifikovati promjene koje moraju biti usvojene u zakonima za povezivanje gasne mreže BiH sa alternativnim izvorima snabdijevanja gasom i funkcionalnim tržištem gasa. Proširene aktivnosti će takođe pružiti temelje za implementaciju odabranih preporuka iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i rezultirati napretkom u pogledu zahtjeva za pristupanje BiH u EU. Specifični ishodi projekta su sljedeći:

• Izvještaj o procesima dobijanja dozvola u infrastrukturi gasa i preporuke kako bi ga učinili jednostavnijim i transparentnim s ciljem podsticanja investitora i dobijanja dozvola za željenu interkonekciju u razumnom vremenskom roku.

• USAID EIA će izraditi izvještaje o transevropskim i regionalnim projektima prijenosa prirodnog gasa koji su relevantni za sigurnost snabdijevanja BiH i najefikasnije opcije za spajanje BiH gasovodne mreže kako bi se omogućila diverzifikacija snabdijevanja gasom. Ovi izvještaji trebaju pomoći BiH da donese odluku o izvoru snabdijevanja kako bi se osigurala sigurnost snabdijevanja građana BiH.

• Planiranje još jednog snabdjevača automatski znači da će postojati konkurencija na tržištu prirodnog gasa u BiH, što zahtijeva reformu pravnog i regulatornog okvira i razvoj nediskriminatornih i transparentnih operativnih i komercijalnih procesa koji omogućavaju takvu konkurenciju. Ove reforme su preduslovi za razvoj konkurentnog tržišta gasa. USAID EIA će izraditi nacrte, preporuke i metodologiju kako bi se regulatorima omogućio razvoj pravila i propisa neophodnih za razvoj transparentne gasne mreže i veleprodajnog (a kasnije maloprodajnog) tržišta prirodnog gasa.

• Fokus USAID EIA na javno informisanje doprinijet će povećanju transparentnosti u sektoru prirodnog gasa tako što će raditi direktno sa zainteresovanim stranama i medijima u BiH kako bi pružio informacije sektoru prirodnog gasa i na taj način informisao javnost o istom. Konačno, bit će pružena tehnička asistencija MVTiEO za reformu sektora prirodnog gasa i nastojat će se da se povećaju kapaciteti na izradi zakona.