Aktivnosti

Investicioni režim u Bosni i Hercegovini

Kako bi identificirao i otklonio prepreke za investiranje u postojećem pravnom i regulatornom režimu, USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) sačinio je Nacrt Izvještaja o režimu ishođenja dozvola i preprekama za ulaganje u energetske infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini (Nacrt Izvještaja). Nacrt Izvještaja prikazuje postupke ishođenja dozvola na svim nivoima vlasti u BiH, rezimira ključne izazove, fokusirajući se na zakonske i regulatorne prepreke.

U narednom periodu, fokus rada USAID EIA će biti na dopunjavanju analize, kroz uključivanje pravnog okvira nižih nivoa vlasti i praktične primjere investiranja u različita postrojenja u odabranim regijama u oba entiteta.

Nacrt Izvještaja je prezentiran na Drugom Energetskom Samitu u Neumu, u aprilu 2016. godine.

Nacrt Izvještaja i prezentacija dostupni su na lokalnom i engleskom jeziku.