Aktivnosti

Šta mi radimo

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) radi na adresiranju velikog broja naizgled nesavladivih prepreka – političkih, birokratskih i tržišnih koje su do danas odvratile čak i najodlučnije investitore u sektor, kako bi na taj način oslobodili ogroman potencijal koji je potreban za brži razvoj privrede Bosne i Hercegovine (BiH) i stvorili više prilika za posao za građane BiH.

USAID EIA nastoji da pojednostavi postupak ishođenja dozvola i učini ga bržim i transparentnijim putem zakonskih, regulatornih i drugih izmjena. Tako, USAID EIA će, između ostalog, raditi na:

1. Adresiranju prepreka za veće investiranje u energetski sektor u BiH:

  • iznalaženjem najbolje međunarodne prakse u postupku ishođenja dozvola;
  • sprovođenjem dubinske analize prepreka za investiranje koja je fokusirana na zakone, podzakonske akte i njihovu primjenu u praksi;
  • predlaganjem mjera nadležnim organima koje bi doprinijele sljedećem:

– eliminaciji nedostataka i preklapanja nadležnosti u legislativi
– jasnim, koherentnim i preciznim procedurama za izdavanje dozvola na svim nivoima vlasti
– istovjetnoj praksi u cijeloj zemlji
– boljoj osposobljenosti nadležnih institucija i njihovoj odgovornosti
– povećanoj transparentnosti postupka
– nediskriminirajućem i za investitore privlačnijem okruženju sektora energije

2. Izradi Smjernica za investitore:

Pripremanjem pisanih i kratkih instrukcija u obliku smjernica za investitore o postupku ishođenja dozvola za energetske projekte (npr. nadležne institucije, koraci, rokovi) na lokalnim i engleskom jeziku, koje bi bile dostupne na web stranicama nadležnih institucija.

Aktivnosti će se odvijati putem radnih grupa koje čine partneri iz nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti, NVO i investitora.