Aktivnosti

Elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini

Međunarodne obveze Bosne i Hercegovine (BiH) u području energetskog sektora sadržane su u najvećoj mjeri u odredbama Ugovora o uspostavi Energetske zajednice (Odluka o ratificiranju Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, “Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori” broj 9/06). Energetska zajednica ima za cilj stvaranje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira sposobnog da  privuče ulaganja u mreže i proizvodnju energije kako bi sve strane imale pristup stabilnom snabdjevanju energijom koja je bitna za privredni razvoj i socijalnu stabilnost.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nadležno je za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, koordinaciju djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih organa vlasti i institucija na međunarodnom planu, između ostalog i u područjima energetike, zaštite okoline, te razvoja i korištenja prirodnih resursa.

Zakonom o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije, Zakonom o uspostavljanju kompanije za prenos i Zakonom o uspostavljanju nezavisnog operatora sistema, formirana je Državna reulatorna agencija za električnu energiju (DERK) , Elektroprenos BiH i Nezavisni operator sistema BiH (NOS BiH). Regulatorna nadležnost za oblast prenosa, rada sistema i prekograničnu trgovinu data su DERK-u koji je kasnijim izmjenama zakona dobio i regulatornu nadležnost za područje Distrikta Brčko.

Proizvodnja električne energije, rad distributivnog sistema i snabdjevanje električnom energijom regulisani su zakonima dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske te Brčko Distrikta. Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH ključne su institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sektor je regulisan Zakonom o električnoj energiji koji je usvojen 2013. Godine. Ministarstvo industrije, energije i rudarstva i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS) su ključne institucije u Republici Srpskoj. Sektor je regulisan Zakonom o električnoj energiji iz 2008. godine i Zakonom o energetici iz 2009. godine.

Lokalna Vlada Brčko Distrikta nadležna je za Zakon o električnoj energiji Distrikta iz 2004. Godine. DERK je imenovan kao regulatorno tijelo za Distrikt. Zakon o električnoj energiji Brčko Distrikta izmijenjen je 2013. godine.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, distribuciju električne energije kao i najveći dio proizvodnje i snabdijevanja obavljaju dva vertikalno integrisana preduzeća – Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EP BiH) i Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne (EP HZHB) – i obje djeluju na vlastitoj teritoriji. U Republici Srpskoj, Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) vlasnik je pet pravno razdvojenih kćerki kompanija za proizvodnju električne energije i pet kompanija za distribuciju i snabdijevanje. Preduzeće Komunalno Brčko (KB) je horizontalno i vertikalno integrisano javno komunalno preduzeće koje upravlja distributivnu mrežu i vrši snabdijevanje svih kupaca u Distriktu.