Aktivnosti

Planovi za smanjenje emisija / Nacionalni plan smanjenja emisija (NPSE)

Da bi se smanjile emisije, Radne grupe su pripremile Planove za smanjenje emisija (PSE): Radna grupa Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EPBIH) je pripremila PSE za EP BiH; Radna grupa Elektroprivrede RS je pripremila PSE za ERS, a operatori Industrijskih postrojenja su pripremili PSE za svoje objekte. Za EPBiH i ERS iznos investicija je optimiziran u okviru zahtjeva Direktive kako bi se smanjilo finansijsko opterećenje na obje Elektroprivrede.

USAID EIA je asistirao Bosni i Hercegovini (BiH) odnosno entitetskim i državnim ministarstvima i operatorima velikih postrojenja za sagorijevanje da pripreme Nacionalni plan za smanjenje emisija (NPSE) za velika postrojenja za sagorijevanje (VPS), a koji će se implementirati od 1. januara 2018. do 31. decembra 2027.godine. NPSE je zbir pojedinačnih PSE-ova iz EP BiH, ERS i Industrijskih elektrana. Radna grupa MVTiEO je predstavila nacrt NPSE-a donosiocima odluka sa državnog i entitetskog nivoa, te je NPSE usvojen na sjednici Vijeća ministara u decembru 2015.godine i predat Energetskoj zajednici u roku, do 31.12.2015.g. Implementacija NPSE-a će značajno smanjiti količinu zagađujućih materija koji se oslobađaju u vazduh. Emisije SO2će se smanjiti za 95% u odnosu na količine emitovane u 2014.-oj godini, emisije azotnih oksida (NOx) za oko 60%, a čvrstih čestica za oko 90%.

Nacrt Nacionalnog plana smanjenja emisija (National Emission Reduction Plan – NERP) za Bosnu i Hercegovinu možete pogledati ovdje