Izvještaj o Preprekama za Projekte od interesa za Enegetsku zajednicu i Projekte od zajedničkog interesa

22. juna 2015. godine, USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) dostavio je Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTiEO) konačan Izvještaj o administrativnim, pravnim i finansijskim preprekama za implementaciju Projekata od interesa za Energetsku zajednicu (PECI) i Projekata od zajedničkog interesa (PCI) na teritoriji Bosne i Hercegovine (Izvještaj).

15.06.2015

Izvještaj je obuhvatio sve komentare i prijedloge MVTiEO PECI adne grupe koji su usaglašeni na sastanku u MVTiEO 15. juna 2015. godine. Ovaj Izvještaj urađen je na zahjev Sekretarijata Energetske zajednice (EnCS) po Preporuci br. 2014/01/MC-EnCS o Smjernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu (Preporuka). Izvještaj identificira prepreke za sve nivoe vlasti prema parametrima koji važe za implementaciju mjera koje su navedene u Uredba br. 347/2013/EU (Uredba).

Izvještaj se može naći ovdje