O nama

O nama

FACT SHEET
Projekat Investiranje u sektor energije

Ukratko o projektu:
Ukupan budžet: 5,47 miliona dolara
Trajanje projekta: Septembar 2014. – 2019.
Implementator: Advanced Engineering Associates International

Izazov

Energetski sektor u Bosni i Herzegovini je jedan od najvažnijih izvoznih sektora i pokretač ekonomskog razvoja. Ovaj sektor takođe ima ključni značaj za pristup BiH Evropskoj Uniji i za energetsku sigurnost na zapadnom Balkanu. BiH bi mogla više nego udvostručiti svoju proizvodnju energije ako bude kapitalizirala svoj potencijal hidroelektrana, koristila obnovljive izvore energije, implementirala mjere energetske efikasnosti i izgradila više termo elektrana. Do danas su, međutim, određene prepreke, političke i birokratske, kao i nedostatak tržišno orijentisanog ambijenta otjerale čak i najodlučnije investitore. 

Naš program

Glavni cilj USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije je da pomogne BiH da privuče investicije i otvori nova radna mjesta u sektoru energije. Putem ovog projekta, USAID radi na revidiranju i usklađivanju procesa izdavanja dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije, kako bi se širom zemlje osigurala konzistentnost, transparentnost i ambijent povoljan za investicije. Ovaj projekat će kreirati i preporučiti zakonske mjere na svim nivoima vlasti koje će stimulirati investicije u nove elektrane, posebno u elektroenergetska postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju na bazi biomase, u za to pogodnim regionima zemlje. Projekat će takođe pomoći uspostavljanje maloprodajnog tržišta na kom će potrošači električne energije moći da izaberu svoje snabdjevače. Projekat će raditi na unapređenju energetske efikasnosti među operatorima distributivnog sistema i snabdjevačima kako bi se reducirala emisija CO2 i troškovi energije. Pored toga, ovaj projekat će osigurati podršku Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH u vezi sa njegovom ulogom u koordinaciji energetskog sektora BiH, na njenom putu ka Evopskoj Uniji. Sveobuhvatan program edukacije i komunikacije sa javnošću će omogućiti da građani BiH shvate korisnost promjena koje se dešavaju u energetskom sektoru.

Implementacija i očekivani rezultati

U partnerstvu sa predstavnicima lokalnih vlasti, USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije će osigurati da energetski sektor i dalje bude profitabilan sektor bh. ekonomije tako što će predlagati i zagovarati usvajanje transparentnih zakona i ambijenta povoljnog za investitore čime će se omogućiti izgradnja novih proizvodnih postrojenja. Ovaj projekat sada radi na identificiranju mogućnosti za stimuliranje investicija u elektrane na biomasu u sektorima poljoprivrede, drvoprerade i stočarstva, nakon čega će pomagati investitorima pri realizaciji pokrenutih investicija. Projekat radi i sa  regulatornim komisijama za energiju i predstavnicima vlasti kako bi se pokrenuli neophodni komercijalni procesi koji omogućavaju potrošačima električne energije da biraju snabdjevače prema cijenama i uslugama koje oni nude. Zajedno sa ključnim akterima, ovaj projekat će pomoći u kreiranju nacrta “obligacione šeme energetske efikasnosti” — propisa koji nalažu mjere energetske efikasnosti za operatore distributivnih sistema, uključujući i mehanizme za finansiranje poduzetih mjera. Implementacija tih mjera bi mogla eliminisati potrebu za barem jednom termo elektranom i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u sektoru energetske efikasnosti.