O nama

O USAID Investiranje u sektor energije

INVESTIRANJE U ENERGETSKI SEKTOR 

U BOSNI I HERCEGOVINI  

Glavni cilj projekta je investiranje u energetski sektor kako bi se privukle investicije u BiH i otvorila nova radna mjesta u ovoj oblasti. 

Energetski sektor u Bosni i Herzegovini je jedan od najvažnijih izvoznih sektora i pokretača ekonomskog razvoja. Ovaj sektor takođe ima ključni značaj za pristup BiH Evropskoj Uniji i za energetsku sigurnost na zapadnom Balkanu. BiH bi mogla više nego udvostručiti svoju proizvodnju energije ako bude kapitalizirala potencijal hidroelektrana, koristila obnovljive izvore energije, implementirala mjere energetske efikasnosti i izgradila više termo elektrana. Do danas su, međutim, određene prepreke, političke i birokratske, kao i nedostatak tržišno orijentisanog ambijenta, otjerale čak i najodlučnije investitore. 

USAID PODRŠKA

Glavni cilj USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije je da pomogne BiH da privuče investicije i otvori nova radna mjesta u sektoru energije. Putem ovog projekta, USAID radi na revidiranju i usklađivanju procesa izdavanja dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije, kako bi se širom zemlje osigurala konzistentnost, transparentnost i ambijent povoljan za investicije. Ovaj projekat će kreirati i preporučiti zakonske i druge mjere na svim nivoima vlasti, kako bi se širom zemlje stimulirale investicije u nove elektrane, posebno u elektroenergetska postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju na bazi biomase. Projekat će takođe podržati uspostavljanje maloprodajnog tržišta na kom će potrošači električne energije moći da izaberu svoje snabdjevače. Putem regulatornih poticaja, projekat će raditi na ostvarivanju ušteda i redukciji emisija CO2. Pored toga, ovaj projekat će osigurati podršku Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH u vezi sa njegovom ulogom u koordinaciji energetskog sektora BiH u procesu pridruživanja Evopskoj Uniji. Sveobuhvatan program edukacije i komunikacija sa javnošću će omogućiti da građani BiH shvate korisnost promjena koje se dešavaju u energetskom sektoru.

Implementator ovog petogodišnjeg, 7.17 miliona dolara vrijednog USAID projekta je Advanced Engineering Associates International.

IMPLEMENTACIJA I OČEKIVANI  REZULTATI 

U partnerstvu sa predstavnicima lokalnih vlasti, USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije će osigurati da energetski sektor i dalje bude profitabilan sektor BiH ekonomije tako što će predlagati i zagovarati usvajanje transparentnih zakona i ambijenta povoljnog za investitore čime će se omogućiti izgradnja novih proizvodnih postrojenja. Ovaj projekat radi na identificiranju mogućnosti za stimuliranje investicija u elektrane na biomasu u sektorima poljoprivrede, drvoprerade i stočarstva i vrši procjenu izvodljivosti tih postrojenja putem internetskog softverskog alata koji je kreirao projekat. Ovaj projekat radi i sa regulatornim komisijama za energiju i predstavnicima vlasti kako bi se pokrenuli neophodni komercijalni procesi koji omogućavaju potrošačima električne energije da biraju snabdjevače prema cijenama i uslugama koje oni nude. Zajedno sa ključnim akterima elektroenergetskog sektora, ovaj projekat će pomoći u kreiranju nacrta “Obligacione šeme energetske efikasnosti”, koja predstavlja mehanizam za finansiranje poduzetih mjera. Implementacija tih mjera bi mogla eliminisati potrebu za barem jednom termo elektranom i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u sektoru energetske efikasnosti.

Projekat je pomogao u izradi Nacionalnog plana za smanjenje emisija za BiH (NERP), za koji je utvrđeno da je jedini u regiji koji je u potpunosti u skladu sa zahtjevima Sekretarijata Energetske zajednice. 

U sektoru prirodnog gasa, projekat radi na otklanjanju prepreka za investicije i pomaže BiH u diversifikaciji izvora snabdijevanja radi poboljšanja energetske sigurnosti. Projekat takođe pomaže gasnom sektoru u BiH da kreira i predloži transparentna zakonska akta o prirodnom gasu, u skladu sa zahtijevima direktiva EU.