Okrugli sto u Termoelektrani Ugljevik: Smanjenje emisija iz velikih ložišta i usklađivanje sa Direktivama EU

Ugljevik, 20.10.2015.g. – Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Investiranje u sektor energije (EIA), u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, organizirao je danas u Termoelektrani Ugljevik, Okrugli sto na temu „Smanjenje emisija iz velikih ložišta i usklađivanje sa direktivama EU“.

20.10.2015

Cilj Okruglog stola, na kojem su prisustvovali predstavnici relevantnih državnih i entitetskih ministarstava, predstavnici Elektroprivreda, Regulatornih komisija za energiju, fondova za okoliš, nevladinih organizacija, lokalnih zajednica, međunarodnih agencija za finansiranje, donori i predstavnici medija, je bio da se upozna javnost i svi važni sudionici u energetskom sektoru sa izradom Nacionalnog plana za smanjenje emisija u skladu sa Direktivom o smanjenju emisija iz velikih ložišta, koji je potrebno dostaviti Energetskoj zajednici do 31.12.2015.godine. Na Okruglom stolu je također razgovarano i o statusu pripreme Nacionalnog plana za smanjenje emisija (NERP).

Velika postrojenja za sagorijevanje su postrojenja sa toplotnom snagom ložišta (goriva) koja je jednaka ili veća od 50 MW. Smanjenje emisija iz velikih postrojenja za sagorijevanje još 2013. godine postalo je obaveza za Bosnu i Hercegovinu i to na osnovu odluka Ministarskog vijeća Energetske zajednice iz oktobra 2013. godine. Naime, propisano je da je implementacija Direktive o velikim postrojenjima za sagorijevanje i Direktive o industrijskim emisijama obavezna za sve potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, što obuhvata i Bosnu i Hercegovinu. Implementacija NERP-a u BiH će rezultirati smanjenjem emisija tri glavna zagađivača: sumpor dioksida (SO2), azotnih oksida (NOx) i čvrstih čestica (prašine). Najvažnije je smanjiti emisije sumpor dioksida jer one imaju ogroman uticaj na zdravlje i okoliš. Trenutne emisije sumpor dioksida u BiH su oko 270.000 tona godišnje, a poslije implementacije NERP-a emisije će se smanjiti na 15.000 tona do kraja 2027.godine. Prednosti implementacije NERP-a za zdravlje ljudi i okoliša znatno premašuju investicione troškove i upravo je to razlog zašto bi Bosna i Hercegovina trebala implementirati NERP.

USAID Investiranje u sektor energije je program vrijedan 5.47 miliona dolara čiji je cilj da pomogne BiH da privuče investicije i otvori nova radna mjesta u sektoru energije. Putem ove aktivnosti, USAID radi na revidiranju i usklađivanju procesa izdavanja dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije. Ovaj projekat će kreirati i preporučiti zakonske mjere na svim nivoima vlasti koje će stimulirati investicije u nove elektrane, posebno u elektroenergetska postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju na bazi biomase, u za to pogodnim regionima zemlje. Projekat će takođe pomoći uspostavljanje maloprodajnog tržišta na kom će potrošači električne energije moći da izaberu svoje snabdjevače. Projekat će koordinirati i davati konsultacije o Nacionalnom planu za smanjenje emisija za termoelektrane i radit će na unapređenju energetske efikasnosti među operatorima distributivnog sistema i snabdjevačima kako bi se reducirala emisija CO2 i troškovi energije. Pored toga, ovaj projekat će osigurati podršku Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH u vezi sa njegovom ulogom u koordinaciji energetskog sektora BiH, na njenom putu ka Evopskoj Uniji. Sveobuhvatan program edukacije i komunikacije sa javnošću će omogućiti da građani BiH shvate korisnost promjena koje se dešavaju u energetskom sektoru. Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.

Prezentacije

Prezentacija USAID EIA NERP Ugljevik 20.10.2015
Presentation USAID EIA Ugljevik NERP 20.10.2015 (English) 10-21-2015
Prezentacija FMOiT NERP Ugljevik 20.10.2015
Prezentacija EPBiH NERP Ugljevik 20.10.2015.
Prezentacija RiTE Ugljevik NERP 20.10.2015.